Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. 1998 nr 108 poz. 685 z późn. zm.)

Szukaj w tym dziale: